Regulamin pobytu

Prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpiecznego i spokojnego pobytu naszych Gości.

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej – w przypadku zawarcia umowy w Obiektu, a w przypadku zawarcia umowy na odległość – poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt, w zależności od indywidualnego porozumienia stron w zakresie płatności.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu „Willa Aster”.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju obiektowym oraz na stronie Obiektu.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Aster Aleksandra Bojanowska, Krakowska 5/IV/13, 84-230 Rumia dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, jak i korzystania przez niego z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

§2 Doba hotelowa

 1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu wynajmu, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.
  W sezonie letnim (lipiec-sierpień) doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu wynajmu, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Jeśli Gość nie opuści pokoju i nie zabierze z niego swoich rzeczy do godziny 12:00 w dniu wyjazdu (w sezonie letnim lipiec-sierpień do godziny 11:00) i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu, obiekt naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 5. Chęć przedłużenia pobytu, poza okres wskazany podczas rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie zobowiązuje Obiektu do przedłużenia pobytu.
 6. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia pobytu podejmuje pracownik recepcji.
 7. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. Gość za dodatkową opłatą, w przypadku spełnienia się odpowiednio warunków z § 2 ust. 5 i 6, może przedłużyć dobę hotelową. Opłata za przedłużenie doby hotelowej o 2 godziny wynosi 100,00 zł; o 4 godziny – 150,00 zł;
  o więcej niż 4 godziny – podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

§3 Rezerwacja i meldunek

 1. Najmujący pokój Gość Obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Rozpoczęcie pobytu w Obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.
 3. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju obiektowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 5. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju obiektowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji obiektu.
 6. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiektu.
 7. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania w dniu przyjazdu gościa do obiektu należności za cały pobyt – na zabezpieczenie roszczeń obiektu.
 8. W przypadku umów zawieranych na odległość, Gościowi będącemu konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 24.06.2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.
 9. Gość może odwołać rezerwację pokoju na zasadach określonych w § 3 ust. 10 i 11.
 10. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, wpłacony zadatek zostaje wliczony w koszty trzymanej rezerwacji.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 Usługi

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  4. sprzątanie pokoju (podczas długich pobytów przekraczających 7 dni, wymiana pościeli i ręczników odbywa się co 7 dni lub na życzenie Gościa) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte, Obiekt dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§5 Odpowiedzialność gości

 1. Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 2. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, a następnie pozostawić klucz w recepcji. (W przypadku zgubienia klucza przez Gościa, zostanie on obciążony opłatą w wysokości 150 zł.)
 4. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian – poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 5. Na terenie obiektu, w tym: w pokojach obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, poza wyznaczonymi do tego miejscami – na balkonie. (W razie naruszenia zakazu, Obiekt obciąży Gościa kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju.)
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach obiektu i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie można także przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 8. Na terenie obiektu dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 9. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z jego winy, jego podopiecznych lub odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. (Cennik wyposażenia znajduje się na końcu § 5.)
 10. Obiektowi, dla zabezpieczenia należności, przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu. W razie opóźniania się z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi Obiekt może zaspokoić swoje roszczenia z rzeczy objętych zastawem.
 11. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.CENNIK WYPOSAŻENIA POKOI bagażnik – 600 zł | biurko – 2500 zł | czajnik + taca – 500 zł | deska sedesowa – 400 zł | firany – 500 zł | fotel – 1000 zł | kabina prysznicowa – 2500 zł | kapa – 400 zł | kosz metalowy (pokój/łazienka) – 130 zł | krzesło – 800 zł | lampa na ścianie – 300 zł | lampa stojąca – 800 zł | lampa wisząca – 700 zł | lampka biurowa – 400 zł | lustro w łazience – 400 zł | lustro w pokoju – 1200 zł | malowanie sufitu (pokój/łazienka) – 800 zł | malowanie ścian – 1200 zł | materac – 2500 zł | pilot – 150 zł | podkład – 300 zł | poduszka (mała/duża) – 150 zł | poszewka – 100 zł | poszwa – 200 zł | radio – 400 zł | ręcznik 30×50 – 90 zł | ręcznik 50×100 – 180 zł | ręcznik 100×150 – 200 zł | sofa – 4000 zł | szafa – 1500 zł | szafka – 1000 zł | telefon – 200 zł | telewizor – 2500 zł | wymiana wykładziny – 2500 zł | zasłony – 700 zł

§6 Odpowiedzialność obiektu

 1. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa i przedmiotów w nim pozostawionych. Parking obiektu jest niestrzeżony.
 4. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcje.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju obiektowym zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres na koszt adresata. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.